zondag 1 april 2018

Over een kleine mol... in het Fries

Fan de lytse mol dy't witte wol wa't him op é kop skiten hat.

In thriller foar Fryske beukers en ek de mol.
Skreaun troch Holzwarth en Wolf Ehrlbruch. Oersetten yn 't Frysk.

Dit printeboek is op bysûndere wize nei it Frysk oersetten en troch de Fryske taal folle moaier dan 'e Nederlanke fersje.

Op in dei stekt de mol syn kopke boppe de grûn en flatsk der hat er 'n keutel op syn lytse kopke.
Hy giet op undersiek út en fynt er de dieder? Ik wit it. Wolst it ek witte, dan soe ik sizze keapje it boek en lês it. Ik haw it mei in protte wille lêzen. Myn bern fûnen it ek prachtich en ik jouw it boek dan ek 5 stjerren.

Yn dit stikje sille grif skriuwflaters sitte, mar betink dân se hat har best dien en lokkich kin ik sels better Frysk skriuwe.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten