dinsdag 17 oktober 2017

Mariette Lindstein ondervraagd


Mariette Lindstein (1958) groeide op in Halmstad, aan de westkust van Zweden. 
Al van jongsaf aan had ze een talent voor het vertellen van verhalen. Tegen de tijd dat ze van school kwam had ze haar zinnen gezet op een carrière in de journalistiek. Die droom vervloog echter toen ze op 19-jarige leeftijd in de Scientologykerk belandde. Ze klom razendsnel op naar het hoofdkwartier, waar ze uiteindelijk 27 jaar bleef en op het hoogste niveau werkte, direct onder Scientologyleider David Miscavige. 
In 2004 slaagde ze erin te ontsnappen, onder dramatische omstandigheden. 
Mariette woont tegenwoordig in Zweden met haar man Dan Koon, een eveneens voormalig Scientologylid én auteur. 
Toen ze geïnterviewd werd door Pulitzer Prize-winnaar Lawrence Wright over haar tijd bij Scientology, ontstond het idee voor een thriller over een sekte, deels gebaseerd op haar eigen ervaringen. Inmiddels zijn alle drie de boeken uit Lindsteins trilogie enorme bestsellers in Zweden. De boeken verschijnen in 10 landen. 
Naast schrijven geeft Mariette ook lezingen en voorlichting over de gevaren van sektes. (Bron:AW Bruna)

Het interview is door Lilian vanzelfsprekend in het Engels gedaan. Wij hebben de keuze gemaakt, zowel de orginele versie als de vertaalde versie te plaatsen. Met dank aan Mayke Kruf voor de vertaling.

Can you describe yourself in five words and explain them?
- I think that I have a positive outlook on life but that I am very resilient, sometimes stubborn. In other words, I never give up. 

Kan je jezelf in 5 woorden beschrijven en uitleggen?
- Ik denk dat ik een positieve kijk op het leven heb, dat ik erg veerkrachtig ben, soms zelfs koppig. Met andere woorden, ik geef nooit op.

When did you discover that you wanted to write?
- As soon as I could write letters almost. I “drew” books when I was six. I wrote short stories for teen magazines like “Starlet” when I was fourteen. But then I joined the church and didn´t have the opportunity to write until I managed to escape 2004.

Wanneer ontdekte je dat je wilde schrijven?
- Bijna zo snel als ik letters kon schrijven. Ik ‘tekende’ boeken toen ik 6 was. Toen ik 14 was schreef ik korte verhalen voor tiener tijdschriften zoals ‘Starlet’. Maar toen ging ik naar de kerk en had geen gelegenheid om te schrijven, tot ik erin slaagde om te ontsnappen in 2004.

Where do you write, do you have a favorite place?
- I have my own writing space now, we just moved to our own house. The view is very inspiring, I have the forest right outside my window. 


Waar schrijf je, heb je een favoriete plek?
- Ik heb nu mijn eigen plek om te schrijven, in ons nieuwe huis. Het uitzicht is erg inspirerend, ik zie het bos als ik uit mijn raam kijk.

When you write, do you listen to music or do you prefer silence?
- I prefer silence, so my mind can work in peace.

Luister je naar muziek als je schrijft of schrijf je in stilte?
- Ik geef de voorkeur aan stilte, zodat ik rust in aan mijn hoofd heb.

Do you read a lot? And what do you read?
- Yes, a lot! Around 2 books a week. Often up to a hundred a year. I prefer thrillers, and I love the British and American female writers: Joyce Carole Oates, Tana French, Erin Kelly, Karin Slaughter, Sharon Bolton, Joyce Maynard, Alex Marwood, etc. I also like to read books from debutants, they often have something special, a sort of lovely enthusiasm for telling a story. 

Lees je veel? Zo ja, wat lees je?
- Ja, heel veel! Ongeveer 2 boeken in de week. Vaak tot bijna 100 per jaar. Mijn voorkeur gaat uit naar thrillers, en ik ben dol op de Britse en Amerikaanse schrijfsters: Joyce Carole Oates, Tana French, Erin Kelly, Karin Slaughter, Sharon Bolton, Joyce Maynard, Alex Marwood, etc. Ik hou er ook van om boeken van debuut schrijvers te lezen, deze boeken hebben vaak iets speciaals, een soort enthousiasme om een verhaal te vertellen.You have been a member of the scientology church for a long time, is that the reason you choose to write about a sect?
- Yes, absolutely. The idea to write the trilogy came from a conversation with a journalist, Lawrence Wright, who was writing about Scientology. He said something like: “Your life sounds like a thriller, why don´t you write a novel inspired by your life in the cult?” Another reason I wrote the book is that it became my “therapy”. I had nightmares about the time in the cult and while I was writing the books, the nightmares disappeared. 

Je bent al een lange tijd lid van de Scientology kerk geweest, is dat de reden dat je koos om te schrijven over een sekte?
- Ja absoluut. Het idée om de trilogie te schrijven kwam voort uit een gesprek met een journalist, Lawrence Wright, die aan het schrijven was over Scientology. He zei zoiets als: “Je leven klinkt al seen thriller, waarom schrijf je geen boek geinspireerd over je leven in de secte?” 
Een andere reden waarom ik dit boek schreef is dat het een soort therapie voor mij werd. Ik had nachtmerries over de tijd in de secte en tijdens het schrijven van de boeken verdwenen de nachtmerries. 

Is your book based on your personal experiences and is it autobiographical?
- My book is fiction yet inspired by countless of real incidents. The things that happen in the actual cult in the books happened for real in almost all cases. The people were different, the circumstances, but similar and worse things happened for real while I was there.  

Is je boek gebaseerd op je eigen ervaringen en is het autobiografisch?
- Mijn boek is op fictie geinspireerd door ontelbare echte incidenten. De dingen die in de sekte in het boek gebeuren, zijn bijna allemaal in het echt ook gebeurd. De mensen zijn anders, de omstandigheden, maar gelijke en nog ergere dingen gebeuren in het echt toen ik daar was.

Do the island and villa really exist?

- No, Fog Island is a creation of my fantasy. But the Bohuslän-coast exists and it is extremely beautiful on the islands out there. 

Bestaan het eiland en de villa echt?
- Nee, Fog Island is een creatie van mijn fantasie. Maar de Bohuslan-kust bestaat en het is heel erg mooi op de eilanden daar.

Which book (thriller) is Sofia reading on her way home?
- Ha, ha. No idea. Hopefully something even more suspenseful than what she is going through herself. 

Welk boek (thriller) is Sofia aan het lezen onderweg naar huis?
- Ha,ha. Geen idée. Hopelijk iets spannender dan dat ze zelf meemaakt. 


Can you recommend us another good Swedish thriller? And why specifically this writer?
- I really like all of Henning Mankells books and the Stieg Larsson-series. They are groundbreakers for other Swedish thriller authors and blew life into Nordic crime again. 

Kan je ons een goede Zweedse thriller aanbevelen? En waarom deze schrijver?
- Ik hou van alle boeken van Henning Mankells en de Stieg Larsson-serie. Ze zijn de baanbrekers voor andere Zweedse thriller schrijvers en hebben nieuw leven geblazen in het Scandinavisch misdaad genre.


In the Netherlands the Scandinavian thrillers are very popular, do you have an explanation for that?
- Not really, except that people have always been fascinated by the dark, cold, blustering landscapes of the North. 

In Nederland zijn de Scandinavische thrillers erg populair, hoe komt dat denk je?
- Geen idée, behalve dat mensen altijd geinteresseerd zijn in de donkere, koude landschappen van het Noorden.

Which three Swedish words are your favourites and should we really learn before meeting you?
Ödmjukhet (humbleness), snällhet (kindness) and förlåtelse (forgiveness)

Welke 3 Zweedse woorden zijn je favouriete woorden en moeten we leren voordat we je ontmoeten?
- Ödmjukhet (nederigheid), snällhet (vriendelijkheid) and förlåtelse (vergiffenis)When your friends come over for dinner, what do you serve them?
- Warm-smoked salmon with new-potatoes.
 Als je vrienden komen eten, wat krijgen ze dan voorgeschoteld?- Warm-gerookte zalm met nieuwe aardappelen.


Do you have a quilty pleasure in music? And can you tell me what it is?
- I like all kinds of music, ranging from Hosier, Eminem, to classical and jazz.


Wat is jequilty pleasure op muziekgebied? 
- Ik hou van alle soorten muziek, van Hosier, Eminem tot klassiek en jazz.

If you have to go to an island for a year, which three things do you take with you?
- My husband and my dogs. Whoops, that is four, but the smallest one would sneak in somehow. 

Als je naar een eiland moet voor 1 jaar, welke 3 dingen neem je mee?
- Mijn man en mijn honden. Oeps, dat zijn er 4, maar de kleinste smokkel ik wel mee.

For what may we wake you up?
- For anything that has to do with my writing and my books. 

Waar kunnen we je voor wakker maken?
- Voor alles dat met mijn schrijven en mijn boeken te maken heeft.

You have to choose between cats or dogs, what do you choose and why?
- I have three dogs. They are great companions. They make me take long walks. And they have also served at watchdogs so I can feel safe in my home. (The scientologists are not beyond harassing people who dare to speak out about them.)

Als je moest kiezen tussen katten of honden, welke zou je kiezen en waarom?
- Ik heb 3 honden. Zijn zijn goed gezelschap. Ze zorgen ervoor dat ik lange wandelingen maak. En ze hebben ook gediend als waakhonden, zodat ik me veilig voel in mijn eigen huis. (De scientologisten zijn niet tegen het lastigvallen van mensen die openlijk over ze durven te praten.)

Dank je wel voor het interview Mariette!

Lilian las het boek De sekte van Mariette en haar recensie kan je lezen via onderstaande link

http://thrillerlezers.blogspot.nl/2017/10/de-sekte-van-mariette-lindstein.html
1 opmerking: